Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: SRO

e-Kolky

e-Kolky

Po legislatívnych zmenách od 1. januára 2013 plánuje verejná správa postupne do života zavádzať nový ultra moderný systém elektronických kolkov, ktorý nahradí terajšie papierové kolky.

Projekt elektronických kolkov predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky modernej doby. Cieľom je zvýšenie komfortu občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušenie a sprehľadnenie celého systému. Pôjde o jeden z najmodernejších systémov platenia poplatkov v Európe.

Nový systém eKolkov bude šetriť čas, keďže platbu bude možné realizovať priamo na mieste každého zapojeného úradu na rozdiel od súčasnosti, kedy sa musia kolky kupovať na pošte a až následne sa použijú na úrade. Platiť sa bude dať v hotovosti alebo platobnou kartou. V súčasnosti je možná len platba v hotovosti. Súčasný systém je komplikovaný aj v prípade, ak dôjde k omylu a občan chce kolok vrátiť. Po novom bude môcť občan kolok vymeniť na mieste predaja. Výsledkom tiež bude jednotný centrálny katalóg poplatkov.

Zavedenie elektronických kolkov však prináša zásadné výhody aj z pohľadu štátu. V súčasnom systéme štát vie len to, koľko ročne vyberá na správnych a súdnych poplatkoch. Štát napríklad nevie, akým podielom sa na celkovej výške zaplatených poplatkov podieľa konkrétny orgán štátnej správy, resp. vie to zistiť len s veľkým časovým odstupom. V novom systéme budú všetky záznamy o platbách evidované v centrálnom online systéme, čím sa oproti súčasnosti systém značne sprehľadní. Zvýši sa efektivita kontroly systému, čo umožní robiť aj relevantné zhodnotenia efektivity pri jednotlivých úradoch. Štát ďalej bude presnejšie vedieť, aké príjmy môže z poplatkov očakávať.

Nový systém bude aj finančne výhodnejší. Maximálne investičné náklady na zavedenie systému eKolkov budú 11,9 mil. eur. Z toho 5,3 mil. eur predstavuje príspevok z fondov EÚ určený na informatizáciu verejnej správy. Zvyšok bude financovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a to bez nároku na dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu. Súčasné odhadované náklady na prevádzku papierových kolkov sú zhruba na úrovni 9 mil. eur. Podmienkou v rámci projektu je, že celkové ročné náklady po novom musia byť nižšie. MF SR pripravilo potrebné legislatívne zmeny a prenecháva zavedenie a prevádzku nového systému svojim partnerom. Strategickým partnerom MF SR je Slovenská pošta. Úlohu zabezpečiť vytvorenie centrálneho modulu pre generovanie a evidenciu elektronických kolkov preberá Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Zdroj: Ministerstvo financií