Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: SRO

Kedy musí byť účtovná závierka overená audítorom?

Účtovná závierka overená audítorom?

Zákonnú povinnosť overovania riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom upravuje §19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako účtovná jednotka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom v prípade, ak ku dňu ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z nasledovných podmienok: 1. celková suma majetku presiahla 1 000 000,- EUR, pričom suma majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve (aktíva brutto zo súvahy)