Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made,SRO,Živnosť

Konkurzy nemeckých FO (fyzických osôb) na Slovensku

Konkurzy nemeckých FO

V posledných mesiacoch bol zaznamenaný zvýšený nárast počtu fyzických osôb z Nemecka, na ktoré bolo začaté konkurzné konanie a následne vyhlásený konkurz na Slovensku.

Slovenská právna úprava umožňuje fyzickej osobe domáhať sa na súde po konkurze zbavenia sa svojich dlhov. Právna úprava oddlženia existuje vo väčšine krajín EÚ (aj keď niektoré právne úpravy v EÚ, napr. talianska to neumožňujú vôbec). Štandardná doba oddlženia v krajinách EÚ sa pohybuje okolo 5 rokov.Nemecko (6 rokov) a Rakúsko (7 až 10 rokov) patria medzi krajiny s obzvlášť dlhými lehotami. Dlhá lehota znamená, že právo je tvrdé na dlžníka a naopak ústretové pre veriteľov. Slovenská právna úprava je liberálna v porovnaní s európskym priemerom t.j. celková skúšobná doba je stanovená na 3 roky a neexistuje minimálna kvóta na pomerné uspokojenie z celkového objemu záväzkov dlžníka (v Rakúsku napr. 10%). S nástupom krízy stúpol počet fyzických osôb (FO), ktoré sa v dôsledku svojich záväzkov stali platobne neschopné. Trend vývoja legislatívy sa prispôsobil a napríklad v Litve sa skrátilo trvanie oddlženia na 3,5 roka z pôvodných 7 rokov. Ďalej je aj otázka plnení, ktoré musí dlžník počas skúšobnej doby poskytovať veriteľom v rámci zákonných limitov slovenského zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, nastavená o poznanie výhodnejšie.

Z uvedeného je zrejmé, že pre nemecké a rakúske FO je slovenský právny poriadok priaznivejší a preto sa v rámci slobody pohybu a slobody usadenia sa ohlásia trvalý pobyt na území Slovenska. Následne podajú návrh na konkurz na slovenskom súde a zároveň si zažiadajú rozhodnúť o oddlžení podľa slovenského právneho poriadku. V zmysle Nariadenia je súd členskej krajiny príslušný rozhodnúť o hlavnom konkurznom konaní, ak má dlžník na jeho území tzv.centrum hlavných záujmov (COMI – Center of Main Interest), čo samozrejme nemusí byť zhodné s formálnym trvalým pobytom. Slovenský súd by teda mal v rámci takéhoto návrhu aj skúmať, či dlžník má nejaké väzby so Slovenskom (bývanie, práca, rodinné zväzky), a ak príde k záveru že COMI leží na území Slovenska, je príslušný a oprávnený rozhodnúť ako o vyhlásení konkurzu tak o oddlžení bez ohľadu na to, že napr. všetci veritelia danej fyzickej osoby sú zo zahraničia. Tomuto trendu sa prispôsobili aj poradenské spoločnosti v zahraničí i doma, ktoré napomáhajú nemecky hovoriacim FO využiť rýchle a lacné oddĺženie na Slovensku.

Slovenský právny poriadok naďalej zostáva výhodnejším a teda aj vyhľadávanejším v porovnaní s legislatívou v západnej Európe. V Nemecku je však už na svete aj petícia za zrovnoprávnenie nemeckých občanov s občanmi východnej Európy, t.j. za zavedenie trojročnej lehoty, čiže bude zaujímavé sledovať tento vývoj konkurzného práva v Európe.