Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made

Neoprávnené podnikanie

Neoprávnené podnikanie

Subjekty vykonávajúce podnikateľské aktivity by mali mať na pamäti, že je ich nevyhnutné vykonávať na základe oprávnenia na podnikanie. Rovnako obsah zmlúv a faktúr musí byť v súlade s ich predmetmi podnikania.

Kontrolu dodržiavania povinností kontrolóri vykonávajú v súlade so zákonmi:

 • č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
 • č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

Kontrolór je pri výkone živnostenskej kontroly povinný najmä:

 • preukázať sa preukazom kontrolóra,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom kontroly,
 • vopred oznámiť kontrolovanému predmet kontroly, účel a dobu trvania kontroly, to neplatí, ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly a v tomto prípade tak treba urobiť najneskôr pri začatí kontroly,
 • oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ďalším orgánom oznámiť skutočnosti podľa osobitných predpisov (zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v z. n. p., zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.) a na tieto účely je oprávnený vykonať opatrenia na zabezpečenie dôkazných materiálov pred ich stratou alebo znehodnotením.

Kontrolór je pri výkone živnostenskej kontroly oprávnený najmä:

 • požadovať preukázane totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa živnostenského zákona,
 • vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, pričom nesmie byť dotknutá nedotknuteľnosť obydlia,
 • vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie (vrátane technických nosičov) potrebné na výkon kontroly a tiež prvopisy dokladov.

Kontrolovaný subjekt je pri výkone živnostenskej kontroly povinný najmä:

 • poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolórov,
 • preukázať svoju totožnosť,
 • umožniť vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti,
 • vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly,
 • poskytnúť potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

Kontrolovaný subjekt (podnikateľ) je pri výkone živnostenskej kontroly o oprávnený najmä:

 • počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam,
 • podať ku kontrolným zisteniam námietky v stanovenej lehote.

Ak osoba odmieta súčinnosť pri výkone živnostenskej kontroly alebo sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu živnostenského úradu, uloží jej živnostenský úrad pokutu do 331 eur, a to aj opakovane.

Sankcie za neoprávnené podnikanie uložené podľa živnostenského zákona

Podľa živnostenského zákona sa pri ukladaní pokút prihliada na fyzické osoby a právnické osoby rovnako. Výška pokuty závisí od predmetu neoprávnene vykonávanej činnosti. Ak je neoprávnene vykonávaná činnosť, ktorá je predmetom:

 • voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1 659 eur,
 • remeselnej alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 3 319 eur.

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania. Právo uložiť pokutu môže zaniknúť. Pre začatie konania o uložení pokuty za neoprávnené podnikanie platí prekluzívna lehota, a to 1 rok odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní živnostenský úrad dozvedel a 5 rokov od času keď k neoprávnenému podnikaniu došlo alebo neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

Živnostenský úrad postupuje pri objasňovaní neoprávneného podnikania podľa správneho práva kde sa neoprávnené podnikanie považuje za priestupok. Okrem pokuty môže živnostenský úrad uložiť aj zákaz činnosti. Sankcia sa uloží kontrolovanému subjektu rozhodnutím, proti ktorému sa možno odvolať. Porušenie zákona musí živnostenský úrad objasniť. Ak skutočnosti nasvedčujú, že ide o trestný čin, vec postúpi príslušnému orgánu (napríklad policajnému zboru). Pri výkone živnostenskej kontroly môžu byť zistené porušenia iných právnych predpisov, napríklad v súvislosti s elektronickou registračnou pokladnicou, hygienou v prevádzke. Živnostenský úrad upovedomí príslušné orgány, napríklad Úrad verejného zdravotníctva, ktorý môže uložiť zákaz činnosti v prevádzke.

Trestný čin neoprávneného podnikania

Neoprávnené podnikanie je podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov trestným činom hospodárskym. Výška trestu závisí okrem iného od spôsobenej škody, ktorou je majetkový prospech získaný neoprávneným podnikaním. Ak škoda neprevyšuje sumu 266 eur, nejde o trestný čin. Fyzická osoba môže byť potrestaná odňatím slobody až na 8 rokov. Výška trestu podľa rozhodujúcich skutočností je uvedená v nasledujúcej tabuľke.