Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made,SRO,Živnosť

Kde nie sú povinné pečiatky?

Kde nie sú povinné pečiatky na účtovných dokladoch a ako číslovať tieto doklady ?

Pečiatka je povinným údajom na účtovných dokladoch len ak to ustanovuje osobitný predpis. Napríklad notári sú pri výkone svojej činnosti povinní používať pečiatku zo zákona. Podnikatelia (živnostníci, právnické osoby) túto povinnosť nemajú ale používanie pečiatky šetrí čas a znižuje možnosť omylu pri vyplnení identifikačných údajov. Často riešenou otázkou v praxi je komu patrí originál vyhotoveného účtovného dokladu. Pre potreby účtovníctva je dôležité, aby účtovný doklad obsahovať povinné náležitosti, pričom môže ísť o originál alebo aj kópiu. Pri účtovných dokladoch vyhotovovaných pomocou softvéru stráca táto otázka opodstatnenie. V prípadoch predtlačených účtovných dokladov záleží od dohody medzi účtovnou jednotkou a konkrétnym subjektom, prípadne je možné danú problematiku upraviť vo vnútornom predpise, ktorý má aplikačnú silu právnej normy.

Zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice spoločne požadujú číselné označovanie dokladov. Legislatíva bližšie nedefinuje akým spôsobom má účtovná jednotka (podnikateľ) jednotlivé doklady číslovať. Všeobecne nemožno určiť jeden správny spôsob a je na účtovnej jednotke (podnikateľovi) akým spôsobom bude číslovať účtovné doklady. Účtovná jednotka by však mala pri číslovaní účtovných dokladov brať do úvahy požiadavku úplnosti a preukázateľnosti vedenia účtovníctva a zvoliť primeraný spôsob číslovania, ktorý upraví vo vnútornom predpise. Za optimálny možno považovať narastajúci spôsob číslovania, ktorý jednoznačne preukáže, že všetky zaúčtované účtovné prípady sú doložené účtovnými dokladmi a neboli doplnené fiktívne účtovné prípady a účtovné doklady.

Požiadavkou vedenia účtovníctva je jeho zrozumiteľnosť na čo nadväzuje aj zrozumiteľnosť účtovných dokladov. Účtovný doklad je zrozumiteľný ak umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovného prípadu. Zrozumiteľný musí byť všetkým osobám, ktoré sa s ním môžu dostať do styku. Preukazovať, že určitý účtovný prípad nastal môže účtovný doklad priamo alebo nepriamo. Pri daňovej kontrole môže vzniknúť požiadavka, aby účtovná jednotka zabezpečila preklad účtovného dokladu do slovenského jazyka. Zrozumiteľné účtovné doklady musia byť čitateľné pre fyzickú osobu, najmä ak ide o doklady vyhotovené rukopisom.