Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: SRO,Živnosť

Prečo zmeniť SZCO na SRO

Prečo zmeniť SZCO na SRO

Po významných zmenách v legislatíve sa živnostníci (SZČO, FO – podnikatelia) ocitli pred voľbou pokračovať vo svojich podnikateľských aktivitách ako doposiaľ, avšak s novými povinnosťami v daňovo-odvodovej legislatíve, alebo zmeniť právnu formu svojho podnikania. Najvhodnejšou voľbou pre zmenu právnej formy SZČO je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spol. s.r.o.“).

Treba poznamenať, že terminus technicus nejde o zmenu právnej formy ale o vznik novej spoločnosti. Zmena zo živnosti na spol. s.r.o. teda v skutočnosti znamená presun všetkých obchodných aktivít živnostníka na novovzniknutú spol. s.r.o. Pôvodné živnosti sa môžu buď zrušiť alebo pozastaviť. V prípade porušenia predpismi ustanoveného postupu môže daňový úrad či Sociálna poisťovňa udeliť sankcie. Prejdime si spoločne základné informácie o takomto prechode.

Identita spoločnosti

Zmena živnosti na novozaložená spol. s.r.o. je z právneho hľadiska začatie výkonu podnikateľských aktivít v novej obchodnej spoločnosti bez akejkoľvek minulosti. V mnohých prípadoch však živnostníci, ktorí prechádzajú na spol. s.r.o., vlastnia podnik, ktorý predstavuje určitú identitu. Popri dobrom mene živnostníka či jeho know-how aj záväzky a pohľadávky, teda korporátnu identitu, zmluvné zabezpečenie chodu podniku a klientelu. Samozrejme v prípade prosperujúceho podniku sa živnostník nemá v úmysle vzdať svojho podniku, pričom to ani nemusí robiť. Pre prípad zachovania identity živnostníka v novozaloženej obchodnej spoločnosti sa využíva možnosť vloženia podniku do spol. s.r.o. ako nepeňažný vklad, alebo predaj podniku spol. s.r.o. Naša spoločnosť pomáha živnostníkom pri spĺňaní všetkých administratívnych nárokov na túto zmenu. Vytvárame novú spoločnosť, prevádzame zmluvnú agendu a rušíme pôvodné živnosti.

Životný ciklus týchto procesov je známy podnikateľskému sektoru ako takému. Množstvo živnostníkov preto prechádza na spol. s.r.o. z dôvodu prestíže spojenej s jej vlastníctvom. Majú zlé skúsenosti s podceňovaním ich podnikania, schopnosti splácať záväzky, a ich neprofesionality. Podnikanie formou spol. s.r.o. budí rešpekt, finančnú silu a profesionalitu v očiach obchodných partnerov a bánk, ktoré uprednosťňujú rozrastenú spoločnosť pred živnosťami.

Ručenie

V prípade živnosti, živnostník ručí za záväzky spoločnosti celým svojím obchodným aj osobným majetkom. Teda pri nepodarenom podnikaní je v ohrození všetko čo živnostník a jeho rodina vlastní. V praxi to znamená, že ak sa živnostník zadĺži a bude na neho vyhlásená exekúcia, tak exekútor môže siahnuť nie len na jeho obchodný majetok, ale aj na dom, chatu a celý majetok živnostníka. Ak by napríklad zamestnanec stolára – živnostníka neurobil svoju prácu riadne a v dôsledku zle vykonanej práce by došlo ku škode, tak táto škoda by mohla byť vymáhaná od živnostníka a ručil by aj celým osobným majetkom.

V prípade spol. s.r.o. je to výrazne bezpečnejšie. V prípade predĺženosti spoločnosti, táto ručí celým svojím majetkom, teda ochodným majetkom. V praxi to znamená že vlastník spol. s.r.o., ktorý splatil svoj vklad v plnej výške, ďalej neručí svojí osobným majetkom za záväzky spol. s.r.o.

Majetok

Často kladenou otázkou je čo s majetkom živnostníka v tom prípade, ak si zakladá alebo vstupuje do spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ako je vyššie spomenuté, živnostník nestráca svoj majetok a môže s ním ďalej podnikať. Jeho presun do novej spoločnosti je možný viacerými spôsobmi. V prípade predaja podniku vystupuje živnostník ako predávajúci, ktorý za podnik dostane protihodnotu vo forme dojednanej kúpnej ceny. V prípade vkladu podniku do základného imania vystupuje podnikateľ ako zakladateľ, resp. jeden zo zakladateľov spoločnosti (pri vzniku spoločnosti) alebo ako záujemca o obchodný podiel pri prevzatí záväzku na vklad do spoločnosti (v existujúcej spoločnosti) a ako protihodnotu za podnik získava obchodný podiel v spolo. s.r.o., s ktorým sú spojené práva spoločníka, predovšetkým právo rozhodovať o záležitostiach spoločnosti na valnom zhromaždení a právo na podiel na zisku spoločnosti.

Dane a odvody

V prípade živnostníka je možné viesť účtovníctvo v jednoduchom účtovníctve a uplatňovať si paušálne výdavky. Paušálne výdavky živnostníkov boli na prelome rokov 2012/2013 vo výraznej miere skresané a spolu s nimi upravené aj vymeriavacie základy dane. Paušálne výdavky a odvody už viac nie sú daňový výdavok. Živnostníkom sa zvýšili náklady, bez ohľadu na zmenu ich píjmov a výdavkov. Živnostník prvý rok neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, ale po prvom roku musí platiť odvody aspoň v minimálnej výške. Tie sa zvyšujú spolu so ziskom živnostníka (čím viac zarobí tým viac zaplatí na odvodoch). Jediný spoločník a konateľ v spol. s.r.o. bez odmeny za funkciu konateľa nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ale platí odvody do zdravotného poistenia, tak ako každá FO. V úprave spoločnosti s ručením obmedzeným nedošlo k podobnému zvýšeniu odvodového zaťaženia, zvýšila sa daň z príjmu PO na 23%. Spol. s.r.o. vedie podvojné účtovníctvo na rozdiel od živnostníka. Spoločnosť MM iuris Vám môže pri Vašom podnikaní pomôcť aj s účtovníctvom a čiastočne aj s daňovou optimalizáciou.

Suma minimálnych odvodov SZČO tak v roku 2013 bude vo výške 185,29 eura oproti súčasnej výške 160,24 eura. Zdravotné odvody z dividend, ktoré boli zavedené od roku 2011 sa zvýšia tiež. Sadzba poistného z príjmov z dividend sa mení z 10 % na 14 %, smerom nahor sa mení aj maximálny vymeriavací základ. Novinkou je tiež zmena vo výpočte vymeriavacieho základu SZČO, ktorú je potrebné aplikovať pri zdravotných odvodoch už od 1. 1. 2013, pri sociálnych odvodoch sa nový výpočet použije až k 1. 7. 2013

Tieto zmeny prakticky znevýhodnili živnosť ako formu podnikania oproti spol. s.r.o. Založíme Vám spol. s.r.o. profesionálne a najlacnejšie na trhu.