Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made

Štátny príspevok na podnikanie pre živnostníka (SZČO)

Štátny príspevok na SZCO

Produktívne fungujúci živnostníci a stredne veľké spoločnosti s ručením obmedzeným, ako ekonomická trieda, sú základom stabilného a vyváženého rastu ekonomiky ako takej. Štát si túto skutočnosť plne uvedomuje a preto poskytuje v pravidelných intervaloch možnosti čerpať finančné príspevky a obdobné stimulačné výhody.

Zákon č 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je jedným zo zákonov v ktorom sú upravené štátne stimulačné aktivity. V súčasnej dobe upravuje príspevok na podnikanie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), pričom od 01. mája 2013 došlo k zmene podmienok na jeho poskytnutie. Tento článok je určený pre živnostníkov, ktorý plánujú požiadať o tento príspevok. Novelou zákona sa uravil aj nárok na poskytnutie príspevku a to tak, že pred novelou ste mali na príspevok právny nárok po splnení podmienok, to znamená že Vám musel byť poskytnutý, teraz nemusí byť úradom schválený ani po splnení podmienok. Kladie sa oveľa vyšší nárok na formálnu ale aj obsahovú kvalitu vypracovaných dokumentov. MM iuris Vám v týchto snahách dokáže pomôcť a rovnako Vám poradí, či by pre Vás nebolo výhodnejšie si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pre koho je príspevok určený:

  • Kto je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej 3 mesiace
  • Kto je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie SZČ.

Potrebné dokumenty:

  • Prihlášku uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti
  • Podnikateľský zámer
  • Stratégia prípravy a rozvoja podnikania
  • Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Ako sa príspevok vypláca:

  • Úrad poskytne uchádzačovi max. 60% výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Druhú časť príspevku, teda max. 40% výšky príspevku poskytne po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Povinnosti po schválený príspevku:

  • Živnostník je povinný prevádzkovať samostanú zárobkovú činnosť (ďalej len „SZČ“) nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou a podnikateľským zámerom.
  • Príspevok musí byť použitý na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ ako sú uvedené v podnikateľskom zámere, a to v období od účinnosti podpísanej dohody o poskytnutí príspevku do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.
  • Za každý rok prevádzkovania SZČ uchádzač predkladá správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po dobu 3 rokov vrátane dokladov, preukazujúcich použitie získaného príspevku. Vždy do 3 mesiacov od ukončenia príslušného roka prevádzkovania SZČ.

Výška príspevku:

Kraj Pravidlo Príspevok pre rok 2013
Bratislavský kraj Max 2,5-násobok priemernej mzdy 2643 Eur
Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer Max 3-násobok priemernej mzdy 3171 Eur
Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer Max 4-násobok priemernej mzdy 4228 Eur

Treba mať na pamäti, že ak uchádzač nesplní povinnosť prevádzkovania SZČ bez prerušenia najmenej tri roky, bude musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku. Príspevok je však možné poskytnúť znovu, najskôr však po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.