Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: SRO

ZALOŽENIE s.r.o.

Založenie SRO

Založenie s.r.o. je komplikovaný a zdĺhavý proces. V tomto článku sa dočítate, aký je postup pri založení s.r.o., čo všetko je nutné vybaviť a koľko energie musíte vynaložiť.

Prvým, veľmi dôležitým krokom je výber obchodného mena spoločnosti. Tento krok si však vyžaduje znalosť niekoľkých pravidiel, či uvedomenie si faktorov na základe ktorých je nutné obchodné meno vybrať.

Ďalej je to výber obchodného sídla spoločnosti. Ku zriadeniu sídla spoločnosti je nevyhnutné mať súhlas vlastníka/ov nehnuteľnosti. To znamená, že nemusíte danú nehnuteľnosť vlastniť vy. Ak budú sídlom Vašej firmy prenajaté priestory, stačí súhlas prenajímateľa.

Nasledujúcim krokom je výber predmetu podnikania. Výber činností, ktoré si zvolíte pri zakladaní firmy sa delia na:

 • voľné živnosti – nie je potrebná odborná spôsobilosť
 • viazané živnosti – potrebná odborná spôsobilosť
 • remeselné živnosti – potrebná odborná spôsobilosť vyučená v odbore

Pri každej z týchto živností je potrebné zakúpiť si kolok v rôznej cenovej hodnote podľa výberu činnosti.

V prípade, že spoločnosť zakladajú viacerí spoločníci, uzatvára sa spoločenská zmluva. Ak spoločnosť zakladá a je jej majiteľom jeden človek, vyhotovuje sa zakladateľská listina.

Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • predmet podnikania
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti
  a ďalšie údaje.

Ďalším krokom je podpisový vzor konateľa. Podpisový vzor slúži na porovnanie pravosti a pôvodu podpisu na listinách s ktorými sú spojené právnické úkony.

Po tom, ako získate zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, potrebujete získať živnostenské oprávnenie. Podnikateľ musí podať žiadosť o živnostenské oprávnenie, vykonávať dané činnosti resp. predmet činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným. Ku žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia je potrebné priložiť ešte niekoľko dokumentov:

 • zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu
 • kolky
 • ak medzi ohlásenými živnosťami je aj remeselná alebo viazaná živnosť, treba priložiť doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť

Živnostenské oprávnenie sa vystavuje na živnostenskom úrade.

Splatenie základného imania

Základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 5000 eur.

Je potrebné určiť správcu vkladu, ktorým je obvykle jeden zo spoločníkov zakladajúcej spoločnosti. Tiež aj výšku vkladov každého spoločníka. Vklad spoločníka je väčšinou peňažný, ale môže ísť aj o nepeňažný vklad spoločníka.

V prípade, že je zakladateľom spoločnosti jedna osoba, teda jeden spoločník, musí byť základné imanie splatené v plnej výške.

Správca vkladu musí písomne prehlásiť, že všetci spoločníci zakladajúcej s.r.o. zložili svoje vklady. Písomné prehlásenie treba priložiť k návrhu na zápis do obchodného registra.

Vyžiadanie súhlasu správcu dane

Spoločnosť s ručeným obmedzením nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. To sa preukazuje práve súhlasom správcu dane, ktorý vydáva daňový úrad na základe písomnej žiadosti. Správca dane vydá predmetný súhlas do 3 pracovných dní.

Zápis do obchodného registra

Pri zápise je potrebných niekoľko dokumentov:

 • Formulár návrhu na zápis s notársky overenými podpismi všetkých konateľov
 • Zakladateľská listina alebo Spoločenská zmluva
 • Živnostenské oprávnenie, poprípade výpis zo živnostenského registra, dve notársky overené kópie
 • Súhlas správcu dane
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, dve vyhotovenia
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy v OR spolu s listom vlastníctva k nehnuteľnosti, poprípade nájomná zmluva
 • Podpisový vzor konateľa/konateľov
 • Ak je jediný spoločník: Vyhlásenie, že spoločník nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

Registrácia na daňovom úrade

Novozaložená spoločnosť, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, musí byť do 30 dní zaregistrovaná na daňovom úrade. Následne má daňový úrad 30 dní na to, aby vydal spoločnosti s.r.o. osvedčenie o registrácií a pridelil desaťmiestne daňové identifikačné číslo, skrátene DIČ.

Ak sa chystáte založiť spoločnosť s ručeným obmedzením a nemáte dostatok času behať a vybavovať potrebnú administratívu, my to spravíme za Vás.