Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made,SRO

Zmena konateľa spoločnosti

zmena konateľa

Pri zmene konateľa spoločnoti sa postupuje podobným spôsobom, ako pri zmene obchodného mena spoločnosti, či pri zmene sídla spoločnosti a pod. Okrem potrebných dokumentov musíte byť samozrejme dstatočne informovaný o postupe zápisu zmeny do obchodného registra.

Konateľ spoločnosti:

 • Je štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzením.
 • Riadi činnosť spoločnosti.
 • Koná v mene celej spoločnosti.
 • Konateľom môže byť viac osôb, pričom ich počet nie je obmedzený.

Kedy dochádza k zmene konateľa spoločnosti a teda aj zániku jeho funkcie?

 • Ak sa konateľ spoločnosti sám vzdá funkcie.
 • Ak valné zhromaždenie rozhodne o odvolaní konateľa z funkcie, prípadne rozhodnutím jediného spoločníka firmy.
 • Smrť konateľa spoločnosti.
 • Zánik celej spoločnosti.

Dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať:

 • Zápisnica z valného zhromaždenia, ak vo firme pôsobia viacerí spoločníci.
 • Rozhodnutie, ak pôsobí vo firme len jeden spoločník.
 • Návrh na zápis zmeny konateľa do obchodného registra.
 • Vzor podpisu konateľa.

Potrebné je predložiť aj niekoľko dôležitých informácii o novom konateľovi spoločnosti:

 • Ak ide o občana Slovenskej republiky je potrebný výpis z registra trestov.
 • Ak nový konateľ nie je občanom Slovenskej republiky, výpis z registra trestov musí byť preložený do slovenského jazyka.
 • Rovnako je potrebný výpis z obchodného registra zahraničného spoločníka, ktorý nie je starší ako 3 mesiace, tiež sa vyžaduje preklad do slovenského registra.

Úspešná zmena konateľa spoločnosti nastáva, keď obchodný register vydá o tejto zmene potvrdenie a výpis spoločnosti z obchodného registra. Obchodný súd následne zapíše zmenu konateľa spoločnosti do obchodného registra a vydá o zápise potvrdenie najneskôr do 5 pracovných dní.

Viac informácií nájdete na našej stránke Zmeny sro.