Kontakt MMiuris - Ready-Made, založenie sro,...

Publikačná činnosť

Článok z kategórie: Ready-Made,SRO,Živnosť

Zmeny v organizácii

Zmeny v organizácii

Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy od 1. 10. 2013

Dňa 1. októbra 2013 nadobudne účinnosť zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon vytvára novú štruktúru orgánov miestnej štátnej správy, ktorého podstatou je integrácia orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu. Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli s účinnosťou k 1. januáru 2013 zrušené špecializované miestne orgány štátnej správy s pôsobnosťou na území kraja. Citovaný zákon predstavoval prvú etapu integrácie špecializovaných pôsobností štátnej správy. Nová organizačná štruktúry miestnych orgánov štátnej správy má byť založená na princípe jedného komplexného štátneho úradu v príslušnom území s pôsobnosťou na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

Cieľom druhej etapy integrácie je vytvoriť jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy, čím zanikne dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou a neprehľadnou štruktúrou rôznych úradov v území. V súlade so zámerom a vecnými riešeniami prijatými počas prvej etapy integrácie sa navrhlo zrušiť obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra a ich pôsobnosť presunúť na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad, ktorý sa odvíja od názvu územia, na ktorom vykonáva štátnu správu.

Zákon teda od 1. 10. 2013 ruší:

  • obvodné úrady životného prostredia,
  • obvodné pozemkové úrady,
  • obvodné lesné úrady,
  • obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
  • správy katastra,

a ich pôsobnosť presúva na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad. Ruší tiež Obvodný úrad Štúrovo. Reálne dochádza k zrušeniu 248 miestnych orgánov štátnej správy.

Postavenie okresných úradov

  • miestny orgán štátnej správy,
  • preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
  • bude ho riadiť a za jeho činnosť zodpovedať prednosta okresného úradu, ktorého bude vymenúvať a odvolávať vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Okresný úrad bude mať spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad bude konať pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec. Okresné úrady môžu so súhlasom ministerstva zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko okresného úradu a určiť jeho územný obvod.

Občania vs. úrady po 1. 10. 2013

Po 1. 10. 2013 si občania budú môcť svoje požiadavky na úrady riešiť na miestne príslušnom okresnom úrade – na príslušnom odbore s tým, že od nového roka postupne im budú na vybavovanie občianskej agendy k dispozícii klientske centrá. K 1. januáru 2014 sa plánuje otvoriť 14 klientskych centier s tým, že postupne budú do prevádzky uvádzané ďalšie s cieľom mať minimálne jedno klientske centrum na okres.